Regulamin konkursu Facebook z dnia 19.06.2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest eveme Ewelina Gruszczyńska, ul. Duża 24, 25-304 Kielce, NIP 6562271701 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
  Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odebrania
  przez Uczestnika nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo
  dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany
  przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego
  Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stroni serwisu
  www.facebook.com/magiakrysztalowa (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Konkurs ma na celu rozpoznawalność marki Magia Kryształów oraz zwiększenia zainteresowania kryształami.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
  Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
  § 2. UCZESTNICY KONKURSU
 10. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie Polski, będące
  użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały
  niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).
 11. Uczestnik oświadcza, że:
  a. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
  Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
  procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
  Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
  Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 12. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i rodzina Organizatora.
  § 3. NAGRODA
  Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 1 (jednemu) Uczestnikowi, który w toku Konkursu,
  przesłał najlepsze zdjęcie pt. Magia w Twoim życiu.
  I miejsce:
  • szczotka ametystowa,
  • kwarc różowy
  • kryształ górski
  • zestaw Najpiękniejsze Kwarce
  • woreczek z małymi kryształami
  • 2 drewienka palo santo
 13. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 14. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
  ani jakakolwiek inne nagrody.
  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 15. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na
  portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
  www.facebook.com/magiakrysztalowa
 16. Konkurs trwa od dnia 19 czerwca 2021 r. od godz. 21:30 do dnia 26 czerwca 2021 r. do
  godz. 20:00.
  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 17. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. zrobienie zdjęcie pt. Magia w moim życiu oraz zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym
  opublikowanym na Fanpage’u Organizatora) www.facebook.com/magiakrysztalowa linku
  przekierowującego do strony z projektem,
  b. Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z regulaminem. Jeśli prace
  nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach
  opisanych w §7 poniższego regulaminu,
  c. Każda z Prac konkursowych znajdzie się w pod postem konkursowym,
  d. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo
  przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w
  serwisie Facebook,
  e. po zakończeniu Konkursu, spośród zgłoszeń przesłanych w trakcie jego trwania,
  Organizator wybierze 1 (jeden) zwycięski projekt
  f. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć
  i. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie 26 czerwca 2021 r. do godziny 21:30 na Facebook’u Organizatora lub później jeśli wybór zwycięzcy będzie niejasny.
 18. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
  www.facebook.com/magiakrysztalowa
  § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 19. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
  Facebook.
 20. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
  wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 21. O przyznaniu nagród decyduje Organizator na podstawie największej ilość reakcji pod postem zgłoszeniowym po sprawdzeniu czy uczestnik spełnia wymogi Regulaminu, także Regulaminu Facebook
 22. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
 23. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem
  wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres:
  kontakt@magiakrysztalow.pl, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do
  dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 10:00
 24. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
  konkursowego na stronie www.facebook.com/magiakrysztalowa.
 25. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 30 czerwca 2021 do godziny
  10:00 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu, e. adres mailowy
 26. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 26 lub przekroczenie dopuszczalnego
  czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika
  prawa do nagrody.
 27. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia
  otrzymania wiadomości z danymi.
 28. Nagrody zostaną wysłane za pomocą paczkomatu, kuriera lub zostaną odebrane osobiście.
  Koszt związany z wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Organizator.
 29. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
  Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
  właściwości poszczególnych nagród.
  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
  Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika
  w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są
  niepełne lub nieaktualne.
 31. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
  przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
  związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
  obowiązujących.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
  których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w
  szczególności uczestników, którzy:
  a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
  portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
  tekstowej, jak i graficznej);
  b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
  Facebooka;
  c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
  trzecich;
  d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
  łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
  Facebook.
 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
  ze strony Facebooka.
  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 35. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
  celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 36. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
  okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 37. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
  Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
  wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 38. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
  § 9. PRAWA AUTORSKIE
 39. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo
  w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw
  własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
  intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w
  inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz
  danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
  obowiązującymi przepisami.
  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 40. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
  do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu,
  jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 41. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
  prawnych.
 42. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do
  Uczestnika Konkursu.
  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 43. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2021 r. i obowiązuje do 30 czerwca 2021
  r.
 44. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 45. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 46. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie
  Organizatora: www.facebook.com/magiakrysztalowa.
 47. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
  www.magiakrysztalow.pl/konkurs.
 48. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
  losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Poszukuję...

Koszyk

Brak produktów w koszyku.